Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.
(Szent-Györgyi Albert)

Nálunk 2005-ben kezdődött.
Ekkor nyertük meg a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében meghirdetett 3.1.2. pályázatot, melynek eredményeképpen megalakult az országban a mi Térségi Iskola és Óvoda Központunk is (TIOK) – a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok kipróbálásáért, majd elterjesztéséért. Ennek kiemelt jelentősége van
    • az egész életen át tartó tanulás megalapozásában,
    • a készségek, kompetenciák fejlesztésében.
A következő területeken kezdtük azonnal megújítani módszereinket, eszköztárunkat:
    • Matematika-logika
    • Szövegalkotás-szövegértés
    • Életpálya-építés
    • Idegen nyelvi kommunikáció
 
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod.” (Madách Imre)
Milyen korszerűek ma is Madách Imre sorai!
Hogy mit vártunk 2005-ben ettől a módszertől? Többek között:
    • Hatékonyabb ismeretszerzést
    • Jobban rögzült ismereteket
    • Problémaérzékenységet
    • Korrekt véleményalkotást
    • Összetartást
    • Remek szóbeli kifejezőkészséget
Folyamatosan igazolódott, hogy azt kaptuk, amit vártunk.
Elmondhatjuk, hogy a tanulóink sokkal jobban teljesítenek, kevesebb a szövegértési gond, problémamegoldó gondolkodásuk fejlettebb, szívesen dolgoznak együtt másokkal, önálló és csoportos munkájuk észrevehetően hatékonyabb, önértékelésük reálisabb. 
Tovább folytatjuk tehát a bevált kompetencia alapú oktatást.

De mit is jelentenek ezek a fogalmak?

Kompetencia:
Ismeret, készség, attitűd. Felkészültség, amely alkalmassá tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk. Az az értékes tudás, amely felhasználható a valós problémamegoldó helyzetekben és a további tanulásban is.

Kulcskompetencia:
Az ismeretek, készségek és attitűdök többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat a kötelező oktatás, illetve képzés időszaka alatt kell elsajátítani. A későbbiekben, az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik.

Kompetencia alapú oktatás:
A képességek, készségek fejlesztése, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatás.

Kooperatív tanulási helyzet:
Jókedvvel, örömteli módon, a gyermekek ingerszükségletét kielégítve lehet foglalkozni a tananyaggal. Tevékenykedtetni, tévedni engedni, biztosítani azt, hogy a gyermek maga legyen képes következtetéseket levonni a közvetlen tapasztalás útján. A megtapasztalásba a lehető legtöbb érzékszervet be kell vonni! Segíteni egymást mindebben. Eközben a tanuló alaposabban megismeri saját magát, társait, és reális önértékelésre, értékelésre lesz képes.

Jelenleg az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként rendszeresen megosztjuk tapasztalatainkat, jó gyakorlatainkat az érdeklődő pedagógusokkal.